základní škola

 

Základní škola TGM Rajhrad
 
Základní škola T. G. Masaryka má dvě budovy. V hlavní budově, která se nachází na ulici Havlíčkova, sídlí ředitelství, ekonomický úsek, školní kuchyně s jídelnou a školní klub. Učí se zde žáci od 4. do 9. ročníku. Zároveň na této budově pracuje školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, asistent pedagoga, koordinátor pro výchovné poradenství, vedoucí dyslektických kroužků). Kromě kmenových tříd je zde mnoho zmodernizovaných odborných učeben, jako např. fyzika - chemie, jazyková laboratoř, dvě učebny informatiky, učebna přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, keramiky, dílny, učebna v přírodě.
V budově na ulici Masarykova jsou třídy 1. – 3. ročníku, v této budově jsou také tři oddělení školní družiny a pracují zde s dětmi pracovníci školního poradenského pracoviště – logoped a vedoucí dyslektického kroužku. Žáci mají k dispozici zcela novou moderní učebnu informatiky s interaktivní tabulí.
Zařízení odborných učeben obou budov prošlo zásadní modernizací v roce 2009/2010 z prostředků EU v rámci projektu „Modernizace ZŠ Rajhrad“. Na modernizaci výukových metod jsme získali prostředky z projektu OP VK.