Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad

 

Název projektu: Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005828

Žadatel: Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

 Tisková zpráva

 

Naše škola je příjemcem projektu „Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int. pr. CLLD“.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu ve vzdělávání, zajistit žákům základní školy kvalitní
a odborné vzdělání v přírodovědných oborech a cizích jazycích, s nimiž bude souviset i využíti digitálních technologií, jež si klade za cíl zejména růst zájmu žáků o výše uvedené obory vzdělávání, zvýšení jejich kvalifikace a tím rovněž přípravu žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce.

 

Cílem projektu je také zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech žáků školy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím bezbariérového přístupu osob tělesně znevýhodněných do projektem modernizovaných učeben.

 

V neposlední řadě je cílem projektu zpříjemnění prostředí školy, spočívající v úpravě zeleně
a venkovního prostranství.

 

Výuka ve zmodernizovaných třídách bude odpovídat dnešním požadavkům, bude si klást za cíl být pro samotné žáky atraktivnější a probudit u nich zájem o další učení a poznání, zlepšit jejich studijní výsledky a celkově je připravit k budoucímu uplatnění na trhu práce.

 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 11. 2018.

 

Celkové výdaje projektu: 3 951 966,78 Kč.

 

 

PaedDr. Zdeněk Motlíček

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií