Školní psycholog

Mgr. Pavla Dvořáková

Je posilou našeho ŠPP od září 2022. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně, má za sebou výcvik v Kompletní krizové intervenci, kurz Kreativního koučování dětí a několik dalších krátkodobých seminářů a workshopů (např. Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami, Trauma a závislost, Zvládání stresu: prevence vyhoření). Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení v Olomouci.  Má pracovní zkušenosti s dětmi s LMP, PAS a ADHD. Kromě práce ve škole má také soukromou terapeutickou praxi pro dospělé. Je řádnou členkou Českomoravské psychologické společnosti a kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.  

Ve volném čase ráda čte, chodí na procházky, houbaří, vaří a peče sladké dobroty.

Ve škole ji najdete v úterý od 12:00 do 16:00, ve středu od 8:00 do 16:00 a čtvrtek od 8:00 do 16:00; e-mail: dvorakova@zsrajhrad.cz.

 

Mgr. Tereza Kubešová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na pozici školní psycholožky nastoupila od listopadu 2023 a kromě toho pracuje také v Brně ve Společnosti Podané ruce.

Na gymnáziu se ve volném čase věnovala práci s dětmi v rámci turistického oddílu, kde působila také jako táborová vedoucí. Kromě pobytu v přírodě ji baví zahradničení, různé sporty od tance po horolezectví, a v neposlední řadě také četba.

Ve školní budově Havlíčkova bývá v pondělí od 8:00 do 16:00, v úterý od 8:00 do 14:00 a v pátek (v sudý týden) od 8:00 do 14:00. Ve středu (v liché týdny) od 8:00 do 14:00 ji potkáte v budově Masarykova;  e-mail: kubesova@zsrajhrad.cz.

 

Školní psycholog na ZŠ Rajhrad

Školní psycholog je součástí pracovního týmu školy zařazený mezi pedagogické pracovníky, zároveň vystupuje jako nezávislý poradenský pracovník, který se řídí Etickým kodexem psychologa a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 

Co školní psycholog dělá, s čím může pomoci?

Školní psycholog se zabývá všemi záležitostmi souvisejícími s výchovou a vzděláváním. Je možné jej využít k prvnímu kontaktu psychologické služby, protože spolupracuje s řadou institucí, na které může odkázat, pokud daná problematika nespadá do jeho kompetencí. Úzce spolupracuje se všemi členy ŠPP.

Pracovna školního psychologa se nachází v přízemí budovy Havlíčkova. Rodiče prosíme, aby se na konzultaci předem dohodli přes EduPage, nebo email. Děkujeme za pochopení.

 

Pedagogové

Psycholog pedagogickým pracovníkům poskytuje poradenské služby v pracovních i osobních záležitostech. Může jim na jejich žádost poskytovat individuální terapeutické vedení, krizovou intervenci při zpracování osobních, nebo rodinných problémů. Poskytuje jim metodickou podporu, pokud mají potíže s jednotlivými žáky nebo celou třídou. Spolupracuje s třídními učiteli. Nabízí i skupinové aktivity (přednášky, „metodická okénka“, informace na poradách pedagogických pracovníků, workshopy apod.).

 

Třídní kolektivy

Psycholog vstupuje do celých tříd a provází žáky tematickými skupinovými aktivitami směřujícími k jejich osobnostně-sociálnímu rozvoji, spolu s třídními učiteli a školní metodičkou prevence se podílí na přípravě specifických programů na míru každé třídě zaměřených zejména na primární prevenci (předcházení šikaně, klima školní třídy, podpora pozitivních vztahů ad.), podílí se na adaptačních programech, provádí depistáže apod.

 

Rodiče

Pokud rodiče řeší těžkosti spojené s výchovou nebo školním vzděláváním svých dětí, mohou se obrátit na školního psychologa. Ten může pomoci zejména:

• pokud máte pocit, že to Vašemu dítěti nejde ve škole tak, jak by mělo, nebo pokud se náhle a prudce jeho prospěch zhoršil

• když máte pocit, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

• když se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku dítěte (rozvod, stěhování, sourozenec, nemoc v rodině, úmrtí ad.)

• když má dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, je neobvykle zamlklé apod.)

nebo dítě nápadně a znepokojivě změnilo své chování

• pokud se něco nedaří ve výchově dítěte, nebo se jen potřebujete poradit s výchovou či

přístupem k Vašemu dítěti

 

Žáci

Školní psycholog se může žákům věnovat individuálně, v soukromí psychologické pracovny, v předem dohodnutém čase, když se jedná o pravidelné setkávání, nebo v případě akutní krize může poskytnout krizovou intervenci bezodkladně. Čím se můžeme společně zabývat?

• Když máš problém se spolužáky, učiteli, či rodiči

• Když se cítíš sám/sama, nepochopený/á, něco Tě trápí, je Ti výrazně smutno

• Když Ti nejde učení tak, jak bys chtěl/a

• Když se děje doma něco, co nemáš komu říct

• Když tě trápí něco osobního

• Když máš z něčeho strach, nebo se cítíš nepřetržitě v napětí

• Když se děje ve třídě něco, co by nemělo

• Když si potřebuješ o něčem popovídat a nevíš, na koho se obrátit

• Když se chceš naučit pochopit, co cítíš, nebo nacvičit, jak zvládat svoje emoce (vztek, strach…)

 

Jak probíhá individuální psychologická podpora dítěte?

K individuální systematické práci s dítětem je nutný informovaný souhlas rodičů. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem, a to na základě doporučení učitele, na žádost rodičů, nebo na základě vlastního přání dítěte.

Další spolupráce se odvíjí od konkrétní „zakázky“. Může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, podle konkrétní dohody s psychologem. Obsah konzultací je důvěrný. K poskytnutí ústní nebo písemné zprávy o dítěti vyučujícím (např. třídním učitelkám, apod.) musí získat školní psycholog zvláštní souhlas rodičů/zákonných zástupců. Psycholog však může formulovat doporučení pedagogům, jak se žákem ve třídě pracovat, pokud je v zájmu dítěte tyto podmínky přizpůsobit.

Neváhejte se na nás obrátit, naším přáním je být Vám k užitku a těšíme se na spolupráci. Pokud by Vaše zakázka nebyla v kompetenci školního psychologa, pomůžeme vymyslet další řešení či odkážeme na další odborníky.