Úvod

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí. Její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce.

Školní rok 2020/2021 jsme zahájili 1. září. Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Žáci prvního ročníku poprvé vstoupili do školní budovy na ulici Masarykova 96 téhož dne v devět hodin. Nové prvňáčky tenkrát ne v tělocvičně, ale ve svých třídách přivítala místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy. Třídní učitelkou I. A třídy je Mgr. Alena Prudíková, I. B třídy Mgr. Renata Kopřivová a I. C třídy Mgr. Michaela Hradská. Do prvních tříd letos nastoupilo 67 dětí.

Školu navštěvuje 560 žáků, 269 žáků je na 1. stupni ZŠ a 291 žáků na 2. stupni ZŠ. Žáci jsou rozděleni do 26 tříd. Ve všech třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

Díky dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše základní škola mnohých změn i po stránce oprav a údržby. O těchto prázdninách jsme na budově Havlíčkova opravili omítky v suterénu, do všech kmenových tříd dokoupili interaktivní tabule a dokončili výmalbu školní budovy.

V důsledku epidemie Covid 19 jsme teprve v listopadu  2020 dokončili projekt „Šablony na ZŠ TGM Rajhrad 2018“. V rámci tohoto projektu jsme ve škole rozšířili činnost školního poradenského pracoviště, ve kterém byli výchovný poradce, školní metodik prevence, dva speciální pedagogové, psycholog a asistenti pedagoga, kteří se věnovali dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, ale také jsme se zaměřili na žáky nadané. Nový projekt Šablony III zahájíme 1. 9. 2021.

V loňském školním roce svoje pedagogické působení ukončila Mgr. Zdeňka Hohnová. Za její dlouholetou práci pro rajhradskou školu jí patří velké poděkování. V září učitelský sbor doplnily Mgr. Martina Hájková – ČJ, D a Mgr. Kristýna Kuráňová – M.

Chod školy byl v jarních měsících poznamenán epidemií Covid 19. Přes prázdniny jsme se snažili školu ještě více zmodernizovat a připravit ji na online výuku v tomto školním roce. Jsem přesvědčen, že se nám to v mnoha ohledech zdařilo. Víme, že online výuka v žádném případě nemůže nahradit klasickou prezenční výuku žák – učitel ve třídě, ale všichni v této složité době musíme dělat maximum pro to, aby výuka a vzdělávání bylo na co možná nejvyšší úrovni.

                                                                   PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy