Úvod

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí. Její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce.

Školní rok 2019/2020 jsme zahájili 2. září. Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Žáci prvního ročníku poprvé vstoupili do školní budovy na ulici Masarykova 96 téhož dne v devět hodin. Nové prvňáčky ve třídách přivítala místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy. Třídní učitelkou I. A třídy je Mgr. Lenka Bubrinková, I. B třídy Mgr. Dana Suchánková a I. C třídy Mgr. Ivana Smutná. Do prvních tříd letos nastoupilo 49 dětí.

Školu navštěvuje 548 žáků, 258 žáků je na 1. stupni ZŠ a 290 žáků na 2. stupni ZŠ. Žáci jsou rozděleni do 24 tříd. Ve všech třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

Díky dobré spolupráci s MěÚ Rajhrad doznala naše základní škola mnohých změn i po stránce oprav a údržby. O těchto prázdninách jsme na budově Havlíčkova vyměnili v pěti  místnostech podlahovou krytinu, provedli částečnou opravu venkovní kanalizace, na vstupním schodišti je nová dlažba, zmodernizovala se školní kuchyně a část školy jsme vymalovali.

Dále pokračujeme v projektu „Šablony na ZŠ TGM Rajhrad 2018“. V rámci tohoto projektu jsme ve škole rozšířili činnost školního poradenského pracoviště, ve kterém jsou výchovný poradce, školní metodik prevence, dva speciální pedagogové, psycholog a asistenti pedagoga, kteří se budou věnovat dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, ale také se zaměříme na žáky nadané. V srpnu jsme ukončili projekt „Živo za plotem“.

V loňském školním roce svoje pedagogické působení ukončila PaedDr. Jana Obrovská a Ing. Svatava  Menšíková. Za jejich dlouholetou práci pro rajhradskou školu jim patří velké poděkování. V září učitelský sbor doplnily Mgr. Ivana Smutná - 1. C třída , Mgr. Tamara Martyninková  – 3. A třída, Mgr. Alena Prudíková  – 1. stupeň ZŠ, Mgr. Ing. Anthula Bojasová – Ch, Př, Mgr. Iva Dokoupilová – ČJ, VV, Bc. Alžběta Fojtíková – F, Mgr. Adéla Matoušková – CH, Př, Mgr. Kateřina Proroková – TV, OV a Mgr. Lenka Zimková – AJ, VV.

V loňském školním roce na přelomu května a června proběhla na naší škole inspekce ze strany ČŠI, která pro nás vyzněla velmi příznivě. Doufáme, že v nastaveném trendu budeme pokračovat i v tomto školním roce

                                                                   PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy