Úvod

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí. Její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce.

Školní rok 2021/2022 jsme na naší základní škole zahájili ve středu 1. září.  Nové prvňáčky ve svých třídách přivítali třídní učitelky, místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy. Rodiče i noví prvňáčci byli seznámeni s provozem školy, obdrželi nové učebnice a další školní pomůcky. Třídní učitelkou 1. A třídy je Mgr. Marie Novotná, 1. B třídy Mgr. Dita Kašparová.  Nastoupilo 45 prvňáčků, 20 chlapců a 25 dívek.

Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Celkem školu navštěvuje 582 žáků, 270 žáků je na 1. stupni ZŠ a 312 žáků na 2. stupni ZŠ. Ve všech třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola-základ života“. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

O těchto prázdninách jsme v budově Havlíčkova provedli pouze drobné opravy ve školní jídelně, do dvou tříd pořídili nové interaktivní tabule Smart, z učebny cizích jazyků vybudovali kmenovou třídu a opravili školní hřiště, v budově Masarykova jsme ve většině tříd položili nové linoleum a celou budovu vymalovali. Všechny opravy byla hrazeny z prostředků zřizovatele, tedy Města Rajhrad.

1. 9. 2021 jsme zahájili projekt OP VVV „Šablony III na ZŠ TGM Rajhrad“. V rámci tohoto projektu bude na naší škole pracovat školní psycholog a budeme realizovat kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále se od září do prosince 2021 zapojíme do projektu MŠMT „Podpora návratu žáků do škol“. V tomto projektu bude probíhat individuální a skupinové doučování žáků.

 V loňském školním roce svoje pedagogické působení na naší škole ukončila Mgr. Dagmar Štěpánová. Za její obětavou práci jí děkujeme. V září učitelský sbor doplnili Mgr. Dita Kašparová (1. stupeň), Mgr. Zuzana Hanáková (1. stupeň), Mgr. David Pejchl Ph.D. (M/F) a Vít Jaša (M).

Nový školní rok jsme zahájili díky Covidu-19 s různými nezbytnými opatřeními, ale doufáme, že i tento školní rok zvládneme.

                                                                   PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy