Úvod

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad je škola s dlouholetou tradicí. Její význam vzrůstá i tím, že je spádovou školou pro nejbližší okolní obce.

 

Školní rok 2022/2023 jsme na ZŠ TGM Rajhrad zahájili ve čtvrtek 1. září 2022.  Nové prvňáčky ve svých třídách přivítali třídní učitelky, místostarostka Rajhradu Mgr. Magda Mlejnková a ředitel školy. Rodiče i noví prvňáčci byli seznámeni s provozem školy, obdrželi  učebnice a další školní pomůcky. Třídní učitelkou 1. A třídy je Mgr. Lenka Bubrinková, 1. B třídy Mgr. Dana Suchánková a 1. C Mgr. Ivana Smutná.  Nastoupilo 60 prvňáčků, 32 chlapců a 28 dívek.

 

Žáci druhé až deváté třídy byli přivítáni svými třídními učiteli v osm hodin a po slavnostním zahájení se rozešli domů. Celkem školu navštěvuje 626 žáků, 267 žáků je na 1. stupni ZŠ a 359 žáků na 2. stupni ZŠ. V 5. a 9. třídách vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola-základ života“, v ostatních ročnících podle nově upraveného školního vzdělávacího programu Škola – základ života 2, ve kterém je navýšena dotace předmětu informatiky. Žáci mohou využívat i školská zařízení, kterými jsou školní klub, školní družina, školní jídelna a výdejna stravy na budově Masarykova.

 

O těchto prázdninách jsme v budově Havlíčkova provedli pouze drobné opravy ve školní jídelně a suterénu, do jedné třídy pořídili novou interaktivní tabule Smart, z učebny přírodopisu vybudovali kmenovou třídu, opravili školní hřiště a vymalovali celé první podlaží. Všechny opravy byla hrazeny z prostředků zřizovatele, tedy Města Rajhrad.

 

O prázdninách zřizovatel zahájil v prostorách školní zahrady výstavbu nové sportovní haly. Této stavbě jsme museli přizpůsobit chod školy a na školní klub a hřiště se nově vchází z ulice Vrázova. Provoz školy je tedy poněkud komplikovaný a žádáme všechny rodiče a žáky o pochopení.

 

I v tomto školním roce realizujeme projekt OP VVV „Šablony III na ZŠ TGM Rajhrad“. V rámci tohoto projektu na naší škole pracuje školní psycholog a budeme mít kroužky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt by měl být ukončen v prosinci 2022. Dále se od září do prosince 2022 zapojíme do projektu MŠMT a budeme pokračovat v doučování žáků.

 

V srpnu 2022 učitelský sbor doplnili Mgr. Zuzana Čechová (VV, NJ), Mgr. Ludmila Obdržálková, Dis. (NJ, HV), Mgr. Miloš Halúzka (M, F), Ing. Radim Polášek, Ph.D. (M), Mgr. Marie Vítek (AJ, Inf) a Mgr. Veronika Formanová (1. stupeň ZŠ).

 

Věříme, že tento nový školní rok 2022/2023 bude pro všechny klidný a úspěšný.

PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy